Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy się cofnąć aż dwa miesiące – do ostatniego naszego Zjazdu w dn. 24 września. O jego przebiegu obszernie informował „Głos Pruszkowa” w wydaniu październikowym dosłownie tydzień później, więc odsyłam do jego łamów na tej stronie (nieskromnie dodam – relacji mojego autorstwa). Ale istotnym dla członków Towarzystwa był moment wyboru – zgodnie ze statutem – nowego Zarządu, także nowych członków Komisji Rewizyjnej. Wybory zorganizował przy pomocy kolegów i przeprowadził sprawnie kol. Cezary Grzelak. Były one w przeciwieństwie do poprzednich sformalizowane – używano kart do głosowania. Zgłoszono określoną ilość kandydatów, przedtem czytając listę członków (ok. 250) i prosząc o pozostanie na sali. W sumie głosowało 55 osób i do nowego Zarządu wybrano: Krystynę Dobrowolska, Wiesława Gierwatowskiego, Cezarego Grzelaka, Piotra Hosera, Marka Prędotę, Barbarę Ptaszyńską, Barbarę Ratyńską, Adama St. Trąbińskiego i Krystynę Woźniak-Trzosek a do Komisji Rewizyjnej: Irenę Horban, Jerzego Blancarda i Tomka Andrzeja Malczyka.
Ponieważ w pośpiechu zjazdowym dosłownie nie mieliśmy czasu się spotkać, więc zebraliśmy się (w dalszym ciągu – w szkole!) w pierwszym dogodnym terminie, tj. 28 września. Nie wszyscy wybrani do Zarządu mogli przybyć, więc miało ono charakter informacyjny, m.in. dużo mówiliśmy o zadaniach, jakimi powinno się zająć Towarzystwo. Ustaliśmy termin 12 października w Sali Pałacyku, by dokonać wyboru władz. Tak się stało i w tajnym głosowaniu wybrano kol. Wiesława Gierwatowskiego nowym Prezesem Towarzystwa, z kolei Prezes powołał zastępców: Barbarę Ratyńską (była ona Prezesem Towarzystwa dwie kadencje w l. 2001-2011); Cezarego Grzelaka i Marka Prędotę, jako Skarbnika Krystynę Dobrowolską i Adama St. Trąbińskiego, jako Sekretarza. Ponadto omówiliśmy sprawy finansowe, powołanie sekcji tematycznych, wypłynęła też sprawa „kulawego”, tj. przestarzałego statutu mającego prawie 35 lat. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o stowarzyszeniach musi on zaktualizowany. Ustaliśmy termin następnego zebrania na 9 listopada.
W między czasie m.in. członkowie Zarządu otrzymali od kol. Hosera dwa listy – maile (17 października i 3 listopada), w których to zakwestionował prawidłowość wyborów, działalność Komisji Skrutacyjnej oraz inne mniej istotne rzeczy. Spowodowało to zebranie Prezydium zarządu i opracowanie stanowiska. W sumie zaprosiliśmy zainteresowanego na Zarząd z intencją wyjaśnienia wątpliwości, także podziękowania za dotychczasową wykonaną pracę. Jednak kol. Hoser odmówił przyjścia rezygnując z członkowstwa w Zarządzie i z działalności w Towarzystwie na „okres tej kadencji” – jak to określił w swym piśmie. Zarząd działając w oparciu o statut poprosił o wyjaśnienia Komisję Rewizyjną i dodatkowo kol. Jacka Kaczanowskiego. Stwierdzili oni prawidłowość wyborów i rolę kol. Kaczanowskiego, jako osoby doproszonej do liczenia głosów. Zarząd przychylił się do prośby kol. Hosera, zaś kwestię członkowstwa w Towarzystwie pozostawił w gestii (zgodnie ze statutem) Zebraniu Walnemu. W miejsce kol. Hosera dokoptowano kol. Lucynę Piotrowską.
Kol. Marek Prędota opracował projekt nowego statutu, przedstawiając go zainteresowanym – jest prośba do członków Towarzystwa o uwagi i – w ogóle o dyskusję merytoryczną, także ewentualne inne projekty – by wypracować jednolity tekst do zatwierdzenia przez głosowanie na Walnym Zebraniu. Tymczasem przygotowujemy się do tradycyjnego („to ponad 30 lat takich spotkań” – Irena Horban) spotkania opłatkowego/noworocznego po raz OSTATNI W STARYM BUDYNKU SZKOŁY. Wybraliśmy termin 14 stycznia 2017, albowiem później szkołę czeka wielka przeprowadzka do prawie gotowego nowego budynku, co ma nastąpić na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku.

Adam St. Trąbiński

RELACJA GPR24 dostępna:
Część #1
Część #2

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty