Aktualności

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r., przedłużone zostały niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych. W szczególności (dot. m.in. stowarzyszeń) przedłużono o 3 miesiące – czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Dodatkowo Rozporządzenie wprowadza przepis mówiący, że określony powyżej termin w przypadku jednostek, w których:
liczba członków organów zatwierdzających przewyższa ograniczenia w zakresie zgromadzeń, spotkań i zebrań, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, brak jest możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, – przedłuża się do 6 tygodni od ustania przesłanki, o której mowa w lit. a lub b.

Zarząd Towarzystwa zwoła Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa z uwzględnieniem powyższych przepisów. Przypominamy, że w br. kończy się kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
O terminie i porządku WZC Zarząd powiadomi członków Towarzystwa listownie i na stronie Towarzystwa: zan.org.pl.

Zarząd Towarzystwa

 

Obecny 2021 r. jest setnym, jubileuszowym rokiem od chwili kiedy Ministerstwo Oświaty, Kultury i Wyznań Religijnych wydało 10 listopada 1921 r. akt powołania Gimnazjum Państwowego z jednoczesnym nadaniem szkole im. Tomasza Zana.

W Pruszkowie od pięciu lat uzyskania praw miejskich i od trzech lat odzyskania niepodległości powstała szkoła państwowa. Nasz Zan jest jedną z najstarszych szkół publicznych w województwie mazowieckim.

Szkoła funkcjonowała w trzech budynkach na terenie Pruszkowa. Najdłużej zagościła w budynku przy ulicy Daszyńskiego 6 (około 90 lat). W 1935 r uczniowie pod opieką prof. Prusaka na drugim piętrze na ścianach według klasycznych zasad zachowania porządku perspektywy i proporcji wymalowali „Salę Pompejańską”. Sala ta stała się miejscem doniosłych uroczystości kalendarza szkolnego do końca istnienia starej siedziby wyłączając okres II wojny światowej kiedy w szkole zostały zakwaterowane wojska wermachtu. Wtedy zajęcia odbywały się w systemie tajnych kompletów w różnych miejscach.

Szkoła to nie tylko nauka przedmiotów. To wychowanie według wzorca kulturowego na podstawach etyki i filozofii w duchu moralności i wartości patriotycznych. Przekazywanie tych wzorców następnym pokoleniom należało do naszych profesorów. Zachowanie w pomięci i uczczenie naszej historii należy do nas. Dlatego powstałe w 1984 r. Towarzystwo Absolwentów dla zachowania ciągłości i upamiętnienia Naszego Panteonu Nauki przeniosło w 2016 r. fragmenty ścian Sali Pompejańskiej do nowego budynku na następne 100 lat.

Historię szkoły tworzyli dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkolni i uczniowie. Każdy miał swój udział w tym 100 letnim dziele. Uczcijmy wszystkich w taki sam sposób.

Monument pamięci z nazwiskami wszystkich dyrektorów, nauczycieli, pracowników, uczniów – absolwentów (około 6500 osób) wzmocni siłę ducha następnych pokoleń i upiększy architekturę krajobrazu obecnej nowoczesnej Naszej Starej Budy.

Okres pandemii musiał zweryfikować program obchodów naszego jubileuszu.

Projekt i wykonanie monumentu przez znanego i doświadczonego artystę rzeźbiarza dokładnie w setną rocznicę nie będzie kolidował z procedurami sanitarnymi antycovidowymi.

Żebyśmy mogli zrealizować tablice pamięci 100-u lat potrzebne są fundusze.

Tylko dzięki Wam i dla Was możemy to zrealizować. Wesprzyjcie pomysł dobrowolną darowizną na działalność statutową Towarzystwa.

Liczymy też na wsparcie przedsiębiorstw z terenu Miasta i Regionu.

Wpłaty prosimy przekazywać na konto:

Bank Pekao SA nr 49 1240 6380 1111 0011 0452 0748

Tytuł przelewu: Nazwisko, imię – darowizna na cele statutowe – 100-lecie Szkoły.

O naszych działaniach czytajcie na stronach Towarzystwa: www.zan.org.pl oraz stronie dedykowanej stuleciu szkoły: www. 1001at.zan.org.pl

Przysyłajcie zdjęcia i wspomnienia na adres: kaczanowski.jacek@gmail.com

 

Towarzystwo Absolwentów Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie
ul Daszyńskiego 6 05-800 Pruszków
www http://zan.org.pl

 

 

Tradycyjnie spotykaliśmy się dwa razy do roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. W trakcie tych spotkań członkowie Towarzystwa regulowali składki członkowskie. W tym roku, z powodu pandemii, nie odbyło się żadne z tych spotkań. Nie było więc okazji do gotówkowej wpłaty składek. 

Jak to często bywa, sytuacje nadzwyczajne, kryzysowe przyspieszają wprowadzanie rozwiązań stosowanych w innych obszarach już od dawna. W przypadku składek członkowskich prosimy o ich wpłacania za pośrednictwem banków w formie przelewów.

Składki przekazywać należy na rachunek:

Towarzystwo A. W. P G. L. O T. ZANA

Bank Pekao SA

49 1240 6380 1111 0011 0452 0748

W polu tytułem należy wpisać: nazwisko, imię – składka członkowska za 2021 r.

(w przypadku przekazywania składek za okresy zaległe, należy podać lata za jakie lata przekazywane są składki np. …  za 2020 r. i 2021 r.)

Przypominamy, że roczna składka członkowska wynosi 50 zł.

W przypadku wątpliwości związanych ze składkami prosimy o kontakt ze Skarbnikiem Towarzystwa Krystyną Dobrowolską tel.: 608 484 233 lub mailowo: jdobrowolski5@wp.pl.  

Zarząd Towarzystwa

12 marca br. Towarzystwo złożyło w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie dwie oferty na realizację zadań publicznych. Złożone przez Towarzystwo oferty dotyczyły realizacji zadań:

  1. III Konkurs Piosenki „Tu w Zanie rozpoczynał Wojtek Młynarski”,
  2. Tablice upamiętniające wkład w rozwój społeczności Powiatu Pruszkowskiego pracowników oraz absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 

Im. Tomasza Zana w Pruszkowie związanych ze Szkołą w latach 1921 – 2021 – Etap I.

Obie oferty dotyczą zakresu 4. „zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Zgodnie z warunkami konkursu zadania należy wykonać najpóźniej do 31 października 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 2 kwietnia 2021 r.

Zarząd Towarzystwa

16 lutego przedstawiciele Zarządu Towarzystwa, razem z Dyrektor LO im. T. Zana, spotkali się z Prezydentem Pruszkowa Pawłem Makuchem.

Głównym tematem rozmowy był Jubileusz 100-lecia Szkoły przypadający w tym roku. Przedstawiliśmy Prezydentowi plany dotyczące przedsięwzięć i uroczystości z okazji Jubileuszu 100-lecia Szkoły. Omówiliśmy również wątpliwości dotyczące zorganizowania uroczystości mających zgromadzić większą liczbę uczestników,  w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym i przewidywaniami rozwoju sytuacji. Głównym punktem obchodów Jubileuszu będzie odsłonięcie Tablic poświęconych dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym i technicznym oraz absolwentom Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie, związanych ze Szkołą w latach 1921 – 2021. 

Pan Prezydent zwrócił naszą uwagę na inne możliwości realizacji obchodów Jubileuszu 100-lecia Szkoły, również w formie udziału w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Miasto. 

Wstępnie umówiliśmy się z panem Prezydentem na kolejne spotkania robocze  dotyczące Jubileuszu Szkoły.

Zarząd Towarzystwa

Strona 100 lecia Zana

Logo 100 lecia

Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty