Aktualności

     31 lipca na uroczystej Mszy św. Żałobnej pożegnaliśmy Irenę Horban, wychowankę pruszkowskiego Liceum im. Tomasza Zana ,absolwentkę Wydziału  Filozofii (Historii) Uniwersytetu Warszawskiego, niestrudzoną działaczkę społeczną odznaczoną za całokształt swojej działalności Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

     Pośmiertnie otrzymała jeszcze dwa kolejne odznaczenia : od ministra Obrony Narodowej – Medal za Zasługi dla Obronności Kraju i Krzyż Niepodległości w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski przyznany przez kapitułę Złotej Odznaki św. Floriana „Mazovia”.

     Kościół p.w. św. Kazimierza w Pruszkowie ledwo mieścił zgromadzonych ludzi wokół mnóstwa wielobarwnych wiązanek kwiatów i wieńców okalających trumnę z bukietem białych róż. Przy trumnie oddająca hołd Zmarłej warta Strzelców Rzeczpospolitej i Harcerzy.  Obecne sztandary szkół, organizacji pozarządowych, jednostek administracyjnych Pruszkowa stwarzały podniosłą atmosferę uroczystości.

     Było też zdjęcie Ireny, jak zwykle uśmiechniętej. Ten uśmiech towarzyszył Zmarłej przez całe życie, uśmiechem pokrywała wszystkie trudności.

Zapamiętamy Irenkę  taką uśmiechniętą, jak na tej fotografii.

Dużo ludzi zabierało głos – Pan Starosta i Prezydent miasta, przedstawiciele organizacji pozarządowych, żegnali swoją druhnę harcerze. Wszyscy wyrażali szacunek i podziękowanie za długie lata dobrej współpracy ze Zmarłą, podkreślali Jej kulturę osobistą, pracowitość i życzliwość, jaką miała dla ludzi, a przede wszystkim wyrażali  wielki żal, że Ireny już nie ma wśród nas 

Kim była Irena, co spowodowało, że tak tłumnie żegnali Ją Pruszkowiacy ?

Irena Horban była człowiekiem wyjątkowym, była wszędzie tam, gdzie odbywało się jakieś wydarzenie w Pruszkowie, bo kochała to miasto i służyła temu miastu, tak – służyła przez całe życie.

Była działaczką opozycji antykomunistycznej, współzałożycielką Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Pruszkowie, a także radną Pruszkowa przez dwie kadencje. Otrzymała od Prezydenta miasta wyróżnienie – statuetkę URBS NOVA, a w 2018 roku została Honorowym Obywatelem Miasta Pruszkowa.

     Życzliwa dla ludzi pracowała w wielu organizacjach społecznych wnosząc do każdej z nich nowe pomysły na lepsze, bardziej owocne działanie.

     Ulubioną szkołą Ireny było nasze Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana, którego była uczennicą  i przez wiele lat wykładała w nim historii. Za długoletnią pracę pedagogiczną otrzymała złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, a także Srebrny i Złoty Medal Zasłużony Działacz Kultury. Kiedy w 1984 roku powstawało Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. T. Zana w Pruszkowie oczywiście wśród jego założycieli nie mogło zabraknąć Ireny. Od początku istnienia Towarzystwa była członkiem zarządu, później przez kilka kadencji jego prezesem.

     Otrzymała ustanowiony przez Towarzystwo Absolwentów  Medal  ZASŁUŻONY DLA SPOŁECZNOŚCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOMASZA ZANA.

     Ale najważniejszą dla Ireny organizacją, dla której czyniła najwięcej starań było założone w 1970 roku Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno – Naukowe. Była jego prezesem od 2000 roku i pełniła tę funkcję do końca życia. Działalność tego Towarzystwa można określić, że jest ono dla Pruszkowa i Pruszkowiaków. Wydawany przez tę organizację dwa razy w roku Przegląd Pruszkowski to skarbnica wiedzy o historii miasta, jego mieszkańcach, bohaterach wojennych, ludziach kultury i nauki, o osobach zasłużonych dla Pruszkowa. Ta publikacja ukazująca się dwa razy w roku rozprowadzana bezpłatnie jest dostępna dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Otrzymuje ją Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta, pruszkowskie szkoły, Biblioteka Powiatowa, muzeum Dulag 121 i Muzeum Starożytnego Hutnictwa,  parafie pruszkowskich kościołów, a także jest dostarczana do Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, do sióstr zakonnych w Niepokalanowie.

     Od dzieciństwa zafascynowana harcerstwem zorganizowała Koło Młodych Przyjaciół PTK-N, przy którym powstała 41. Pruszkowska Drużyna Harcerska „Sokół”. Opiekę nad nią sprawowała właśnie Irena Horban, Jej podopiecznym był też Szczep Harcerskich Drużyn Sokolich. To dzięki doskonałej współpracy z harcerzami mogły odbyć się wycieczki PTK-N do Lwowa, Wilna, na Białoruś. W uznaniu zasług otrzymała druhna Irena Srebrną Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa.

     Wielką zasługą Ireny jest opracowanie II wydania albumu „Miejsca Pamięci w Pruszkowie”. Jest to dokument historyczny przedstawiający szczegółowy opis zabytków Pruszkowa i sylwetki zasłużonych Pruszkowiaków uhonorowanych tablicami pamiątkowymi rozmieszczonymi w różnych miejscach miasta. Szczegółowy opis przedstawianego obiektu, rzetelny przekaz ludzkich dokonań, barwne zdjęcia i profesjonalna grafika Jerzego Blancarda stawiają to wydawnictwo na wysokim poziomie dokumentalnym i estetycznym.

     Dziękujemy Ci Irenko za tę niezłomną wolę upamiętnienia naszej historii !

     Pani Irena Horban była też członkiem pruszkowskiego Koła nr 6 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pełniła funkcję sekretarza, odznaczona Medalami „Pro Patria” i „Pro Memoria”.

     Jako urodzona społecznica nie mogła stać biernie podczas II wojny światowej. Niosła wieloraką pomoc rannym w Powstaniu Warszawskim pacjentom pruszkowskiego szpitala a także mieszkańcom Warszawy wygnanym przez Niemców ze stolicy i  osadzonym w obozie przejściowym Dulag 121 w Pruszkowie.

     Dziś trudno pogodzić się z tym, że Ireny nie ma wśród nas – energicznej, ciągle działającej, zapracowanej, ale stale uśmiechniętej. Zostanie w naszej pamięci na długo, bo niewymierna jest pamięć o ludziach nieprzeciętnych, wyjątkowych, którym wiele zawdzięczamy.

 

Barbara Ratyńska

matura 1953

  Sekretarz Zarządu Towarzystwa

W sobotę 31 lipca na uroczystej Mszy św. Żałobnej pożegnaliśmy koleżankę Irenę Horban, niestrudzoną działaczkę społeczną, Honorową Obywatelkę Pruszkowa, uczennicę Liceum T. Zana, współzałożycielkę Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie, absolwentkę Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego i wieloletnią wykładowcę historii w naszej Szkole.

Urodziła się w Pruszkowie, kochała to miasto i całe życie służyła mu, nie tylko jako radna. Była członkiem wielu organizacji pozarządowych wnosząc do każdej z nich nowe pomysły na lepsze, bardziej owocne działanie.

Tłum ludzi wypełnił kościół p.w. św. Kazimierza w Pruszkowie, wielka ilość wiązanek kwiatów i wieńców okalała  trumnę z bukietem białych róż i zdjęcie Ireny – jak zwykle uśmiechniętej.

Taką właśnie pogodną zapamiętamy na zawsze.

Liczne sztandary szkół pruszkowskich, organizacji pozarządowych, jednostek administracyjnych  miasta stworzyły podniosłą atmosferę uroczystości.

Spotkanie rozpoczęło się wręczeniem rodzinie dwóch odznaczeń pośmiertnych dla Ireny : Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju i Krzyża Niepodległości w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski.

  Odznaczeń otrzymała Irena wiele z najważniejszym –  Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, ale te dwa ostatnio wręczane w tak smutnych okolicznościach nobilitowały Irenę jeszcze bardziej.

Dużo ludzi zabierało głos, by pożegnać Irenę i  przedstawić Jej dokonania. Starosta pruszkowski i prezydent miasta dziękując za współpracę opowiedzieli o działalności Ireny w czasie okupacji niemieckiej, później przy organizowaniu w mieście struktur „Solidarności”, wreszcie o Jej obecności w opozycji antykomunistycznej.

Żegnali też Irenę Horban dyrektor naszego Liceum Tomasza Zana i prezes Tow. Absolwentów Zana, słowa pożegnania wypowiedział również wiceprezes PTK-N, Harcerze. Wszyscy przemawiający podkreślali pracowitość, kulturę osobistą Ireny i wielkie zaangażowanie w działalność społeczną.  

Nasza Koleżanka Irena Horban to był naprawdę  nieprzeciętny człowiek. Wielka szkoda, że nie ma już Jej wśród nas. Zostanie na długo w naszej wdzięcznej pamięci jako WYJĄTKOWA , NIEZASTĄPIONA IRENA.

28 kwietnia Towarzystwo podpisało z Powiatem Pruszkowskim umowę o realizację zadania publicznego pod tytułem III Konkurs Piosenki – tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski. W ramach umowy otrzymaliśmy od Powiatu Pruszkowskiego dofinansowanie na organizację Konkursu w kwocie 6.600. zł.
W maju i czerwcu przeprowadziliśmy szereg uzgodnień m.in. z Dyrekcją LO im. T. Zana oraz z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorowa Komorowianie, współorganizatorami Konkursu.
Konkurs przeprowadzony zostanie we wrześniu i październiku: nadsyłanie zgłoszeń z wykonaniami od 25 września do 15 października, ocena i wyłonienie laureatów 18 – 21 października, a Koncert Finałowy odbędzie się – w zależności od sytuacji pandemicznej – 10 listopada.
W najbliższym czasie udostępnimy na stronach internetowych Towarzystwa i Szkoły Regulamin Konkursu i Kartę zgłoszeniową.

Zarząd Towarzystwa

 

Kierujemy do was prośbę o wsparcie finansowe projektu upamiętniającego ludzi związanych z naszą Szkołą w okresie jej 100-letniej historii. Orientacyjny koszt wykonania i instalacji Tablic szacowany jest na ok. 60 tys. zł.
Podjęliśmy adekwatne działania w celu pozyskania środków na realizację tego projektu, jednakże pandemia ograniczyła w sposób istotny możliwości finansowania tego typu projektów przez samorządy.
Ważna jest każda wpłata, nawet ta najmniejsza, bo wiemy, że przybliża nas do realizacji tego projektu.
Mamy wstępny pomysł, aby lista osób wspierających finansowo projekt Tablic, została umieszczona w jednej z publikacji Towarzystwa lub wyeksponowana w Szkole - oczywiście bez zamieszczania kwot.
Co Wy na to?

Zarząd Towarzystwa

 

Prosimy o przekazywanie wpłat na poniższy numer konta:

Bank Pekao SA
Towarzystwo "Zaniacy"
nr 49 1240 6380 1111 0011 0452 0748

Tytuł przelewu: Nazwisko, imię - darowizna na cele statutowe - 100-lecie Szkoły.

Więcej informacji: www.100lat.zan.org.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r., przedłużone zostały niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych. W szczególności (dot. m.in. stowarzyszeń) przedłużono o 3 miesiące – czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Dodatkowo Rozporządzenie wprowadza przepis mówiący, że określony powyżej termin w przypadku jednostek, w których:
liczba członków organów zatwierdzających przewyższa ograniczenia w zakresie zgromadzeń, spotkań i zebrań, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, brak jest możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, – przedłuża się do 6 tygodni od ustania przesłanki, o której mowa w lit. a lub b.

Zarząd Towarzystwa zwoła Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa z uwzględnieniem powyższych przepisów. Przypominamy, że w br. kończy się kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
O terminie i porządku WZC Zarząd powiadomi członków Towarzystwa listownie i na stronie Towarzystwa: zan.org.pl.

Zarząd Towarzystwa

Strona 100 lecia Zana

Logo 100 lecia

Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty