Aktualności

Z wielkim smutkiem informujemy, że 25 lipca 2021 roku odeszła od nas Wielce Szanowana Wychowanka Liceum im. Tomasza Zana i Wykładowca historii w naszej Szkole, Nieodżałowana Koleżanka IRENA HORBAN.

       Jako radna Pruszkowa przez długie lata czynnie uczestniczyła w życiu naszego miasta, niestrudzona działaczka społeczna, inicjatorka wielu dobrych projektów dla pruszkowskiej społeczności.

Koleżanka Irena była współzałożycielką  Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie, a także przez wiele lat aktywnie działała w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. 

         Straciliśmy osobę, której nie da się zastąpić.

                  

 

 

Zarząd Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków

i Przyjaciół Gimnazjum i LO im. Tomasza Zana

W Pruszkowie

28 kwietnia Towarzystwo podpisało z Powiatem Pruszkowskim umowę o realizację zadania publicznego pod tytułem III Konkurs Piosenki – tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski. W ramach umowy otrzymaliśmy od Powiatu Pruszkowskiego dofinansowanie na organizację Konkursu w kwocie 6.600. zł.
W maju i czerwcu przeprowadziliśmy szereg uzgodnień m.in. z Dyrekcją LO im. T. Zana oraz z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorowa Komorowianie, współorganizatorami Konkursu.
Konkurs przeprowadzony zostanie we wrześniu i październiku: nadsyłanie zgłoszeń z wykonaniami od 25 września do 15 października, ocena i wyłonienie laureatów 18 – 21 października, a Koncert Finałowy odbędzie się – w zależności od sytuacji pandemicznej – 10 listopada.
W najbliższym czasie udostępnimy na stronach internetowych Towarzystwa i Szkoły Regulamin Konkursu i Kartę zgłoszeniową.

Zarząd Towarzystwa

 

Kierujemy do was prośbę o wsparcie finansowe projektu upamiętniającego ludzi związanych z naszą Szkołą w okresie jej 100-letniej historii. Orientacyjny koszt wykonania i instalacji Tablic szacowany jest na ok. 60 tys. zł.
Podjęliśmy adekwatne działania w celu pozyskania środków na realizację tego projektu, jednakże pandemia ograniczyła w sposób istotny możliwości finansowania tego typu projektów przez samorządy.
Ważna jest każda wpłata, nawet ta najmniejsza, bo wiemy, że przybliża nas do realizacji tego projektu.
Mamy wstępny pomysł, aby lista osób wspierających finansowo projekt Tablic, została umieszczona w jednej z publikacji Towarzystwa lub wyeksponowana w Szkole - oczywiście bez zamieszczania kwot.
Co Wy na to?

Zarząd Towarzystwa

 

Prosimy o przekazywanie wpłat na poniższy numer konta:

Bank Pekao SA
Towarzystwo "Zaniacy"
nr 49 1240 6380 1111 0011 0452 0748

Tytuł przelewu: Nazwisko, imię - darowizna na cele statutowe - 100-lecie Szkoły.

Więcej informacji: www.100lat.zan.org.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r., przedłużone zostały niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych. W szczególności (dot. m.in. stowarzyszeń) przedłużono o 3 miesiące – czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Dodatkowo Rozporządzenie wprowadza przepis mówiący, że określony powyżej termin w przypadku jednostek, w których:
liczba członków organów zatwierdzających przewyższa ograniczenia w zakresie zgromadzeń, spotkań i zebrań, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, brak jest możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, – przedłuża się do 6 tygodni od ustania przesłanki, o której mowa w lit. a lub b.

Zarząd Towarzystwa zwoła Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa z uwzględnieniem powyższych przepisów. Przypominamy, że w br. kończy się kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
O terminie i porządku WZC Zarząd powiadomi członków Towarzystwa listownie i na stronie Towarzystwa: zan.org.pl.

Zarząd Towarzystwa

 

Obecny 2021 r. jest setnym, jubileuszowym rokiem od chwili kiedy Ministerstwo Oświaty, Kultury i Wyznań Religijnych wydało 10 listopada 1921 r. akt powołania Gimnazjum Państwowego z jednoczesnym nadaniem szkole im. Tomasza Zana.

W Pruszkowie od pięciu lat uzyskania praw miejskich i od trzech lat odzyskania niepodległości powstała szkoła państwowa. Nasz Zan jest jedną z najstarszych szkół publicznych w województwie mazowieckim.

Szkoła funkcjonowała w trzech budynkach na terenie Pruszkowa. Najdłużej zagościła w budynku przy ulicy Daszyńskiego 6 (około 90 lat). W 1935 r uczniowie pod opieką prof. Prusaka na drugim piętrze na ścianach według klasycznych zasad zachowania porządku perspektywy i proporcji wymalowali „Salę Pompejańską”. Sala ta stała się miejscem doniosłych uroczystości kalendarza szkolnego do końca istnienia starej siedziby wyłączając okres II wojny światowej kiedy w szkole zostały zakwaterowane wojska wermachtu. Wtedy zajęcia odbywały się w systemie tajnych kompletów w różnych miejscach.

Szkoła to nie tylko nauka przedmiotów. To wychowanie według wzorca kulturowego na podstawach etyki i filozofii w duchu moralności i wartości patriotycznych. Przekazywanie tych wzorców następnym pokoleniom należało do naszych profesorów. Zachowanie w pomięci i uczczenie naszej historii należy do nas. Dlatego powstałe w 1984 r. Towarzystwo Absolwentów dla zachowania ciągłości i upamiętnienia Naszego Panteonu Nauki przeniosło w 2016 r. fragmenty ścian Sali Pompejańskiej do nowego budynku na następne 100 lat.

Historię szkoły tworzyli dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkolni i uczniowie. Każdy miał swój udział w tym 100 letnim dziele. Uczcijmy wszystkich w taki sam sposób.

Monument pamięci z nazwiskami wszystkich dyrektorów, nauczycieli, pracowników, uczniów – absolwentów (około 6500 osób) wzmocni siłę ducha następnych pokoleń i upiększy architekturę krajobrazu obecnej nowoczesnej Naszej Starej Budy.

Okres pandemii musiał zweryfikować program obchodów naszego jubileuszu.

Projekt i wykonanie monumentu przez znanego i doświadczonego artystę rzeźbiarza dokładnie w setną rocznicę nie będzie kolidował z procedurami sanitarnymi antycovidowymi.

Żebyśmy mogli zrealizować tablice pamięci 100-u lat potrzebne są fundusze.

Tylko dzięki Wam i dla Was możemy to zrealizować. Wesprzyjcie pomysł dobrowolną darowizną na działalność statutową Towarzystwa.

Liczymy też na wsparcie przedsiębiorstw z terenu Miasta i Regionu.

Wpłaty prosimy przekazywać na konto:

Bank Pekao SA nr 49 1240 6380 1111 0011 0452 0748

Tytuł przelewu: Nazwisko, imię – darowizna na cele statutowe – 100-lecie Szkoły.

O naszych działaniach czytajcie na stronach Towarzystwa: www.zan.org.pl oraz stronie dedykowanej stuleciu szkoły: www. 1001at.zan.org.pl

Przysyłajcie zdjęcia i wspomnienia na adres: kaczanowski.jacek@gmail.com

 

Towarzystwo Absolwentów Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie
ul Daszyńskiego 6 05-800 Pruszków
www http://zan.org.pl

 

 

Strona 100 lecia Zana

Logo 100 lecia

Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty