Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r., przedłużone zostały niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych. W szczególności (dot. m.in. stowarzyszeń) przedłużono o 3 miesiące – czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Dodatkowo Rozporządzenie wprowadza przepis mówiący, że określony powyżej termin w przypadku jednostek, w których:
liczba członków organów zatwierdzających przewyższa ograniczenia w zakresie zgromadzeń, spotkań i zebrań, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, brak jest możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, – przedłuża się do 6 tygodni od ustania przesłanki, o której mowa w lit. a lub b.

Zarząd Towarzystwa zwoła Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa z uwzględnieniem powyższych przepisów. Przypominamy, że w br. kończy się kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
O terminie i porządku WZC Zarząd powiadomi członków Towarzystwa listownie i na stronie Towarzystwa: zan.org.pl.

Zarząd Towarzystwa

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty