W dniu 29 września 2021 r. w LO im. T. Zana w Pruszkowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków (WZC) Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie, w dalszej części Towarzystwo, w celu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Towarzystwa za rok 2020 r. oraz realizacji pozostałych punktów zawartych w Zawiadomieniu o zwołaniu WZC.

   WZC rozpoczęto o godz. 18,00 tj. w II terminie, ponieważ w I terminie o godz. 17,30 nie stawiła się liczba członków stanowiących quorum (§ 14 ust. 4 Statutu Towarzystwa).

   Zebranych Członków Towarzystwa przywitał Prezes Zarządu Towarzystwa Kol. Cezary Grzelak. Prezes przypomniał o konieczności dochowania obowiązujących w czasie pandemii koronawirusa rygorów epidemicznych. Kol. Grzelak przypomniał o śmierci Ireny Horban współzałożycielki i wieloletniej aktywistki Towarzystwa i poprosił o uczczenie jej pamięci minutą ciszy.

   Następnie Prezes zarządził wybór Przewodniczącego WZC. Zgłoszono kandydaturę Kol. Grzelaka. Prezes wyraził zgodę na kandydowanie i poprosił o zgłaszanie innych kandydatur. W związku z brakiem innych kandydatur, Prezes zarządził głosowanie jawne, w którym uzyskano następujące wyniki: 24 głosy za, 0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymujący się.

   Kol. Grzelak, już jako Przewodniczący WZC, poprowadził wybory członków Komisji Skrutacyjnej. Po wyborze Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco: Przewodnicząca Kinga Mućka, Sekretarz Jacek Kaczanowski, Członek Komisji Jacek Dobrowolski.

   Komisja Skrutacyjna po przeanalizowaniu listy obecności oraz przeliczeniu obecnych na Sali, stwierdziła, że w WZC bierze udział 25 osób. Ponieważ w drugim terminie quorum nie jest wymagane, zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Towarzystwa, WZC jest zdolne do podejmowania uchwał.

   Następnie Przewodniczący zarządził wybór Sekretarza oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

   W wyniku głosowania Sekretarzem została Barbara Ratyńska. Komisja Uchwał i Wniosków po wyborze ukonstytuowała się następująco: Krystyna Sławińska – Przewodnicząca, Wiesław Gierwatowski – Członek Komisji.

   Na prośbę gościa WZC, Dyr. LO im. T. Zana p. Ewy Król, z uwagi na możliwość wcześniejszego opuszczenia WZC przez p. Dyrektor, Przewodniczący udzielił głosu p. Dyrektor jeszcze przed przyjęciem porządku obrad.

   Pani Dyrektor przypomniała o przygotowaniach do obchodów 100-lecia Naszej Szkoły. Zostały one zapoczątkowane w 2019 r. podpisaniem Porozumienia między Szkołą i Towarzystwem i kolejno powołaniem Komitetów organizacyjnych. Dla uczczenia 100-lecia Szkoły zaplanowano wiele działań o zróżnicowany charakterze. Do sztandarowych zadań zaliczono odsłonięcie Tablicy upamiętniającej absolwentów Szkoły, dyrektorów, nauczycieli i pracowników, oraz wydanie książki obejmującej 100 lat działania Naszej Szkoły. Ważnym elementem obchodów miały być spotkania, takie jak Zjazd Absolwentów i Akademia zorganizowana w Szkole. Stan pandemii wpłynął na ograniczenie możliwości realizacji tych przedsięwzięć, zwłaszcza obejmujących zgromadzenie dużych grup ludzkich. Wobec takich komplikacji Szkoła w porozumieniu z Towarzystwem skupiły się na działaniach dotyczących odsłonięcia Tablicy pamiątkowej. Prace projektowe Tablicy i wykonawcze prowadzi znany rzeźbiarz p. Marek Moderau. Koszt Tablicy to ok. 60.tys. zł. Wykonana ze stali nierdzewnej Tablica usytuowana będzie w patio szkolnym w linii ogrodzenia. Tablica skierowana będzie na Szkołę.

   Odsłonięcie Tablicy zaplanowano na 29 października br. Impreza odbędzie się z zachowaniem obostrzeń związanych z pandemią. Przewidujemy nagranie filmu z odsłonięcia Tablicy i udostępnienie go na stronach Towarzystwa i Szkoły. Pani Dyrektor zapewniła, że w późniejszym okresie wszyscy chętni będą mogli wyjść na patio przez Szkołę i podziwiać Tablicę z bliska. Pani Dyrektor zaznaczyła, iż realizacja tego zadania nie byłaby możliwa bez wsparcia sponsorów, wśród których znalazły się jednostki samorządowe, pruszkowskie przedsiębiorstwa, członkowie Towarzystwa i Przyjaciele Szkoły. Planuje się, że pełna lista sponsorów zostanie zamieszczona w książce o 100 latach Szkoły.

   Drugim ważnym elementem obchodów 100-lecia Szkoły będzie wydawnictwo o Szkole. Wydanie książki zostało przesunięte na 2022 r., tak aby połączyć ten element z innymi wydarzeniami planowanymi na przyszły rok np. Zjeździe Absolwentów.

   Pani Dyrektor wspólnie z Prezesem Grzelakiem przedstawili wizualizację Tablicy oraz udzielili dodatkowych wyjaśnień.

   W tym momencie swoje stanowisko zaprezentowali dwaj członkowie Komisji Rewizyjnej: kol. Blancard i kol. Malczyk. Stanowisko to zostało zawarte w Protokole Komisji Rewizyjnej dotyczącym Sprawozdania Finansowego Towarzystwa. Koledzy podnosili m.in. wysoki koszt, możliwość realizacji podobnego rozwiązania w wymiarze elektronicznym dużo taniej, podnosili brak możliwości „dopisania” kolejnych roczników, a także wnioskowali o zatwierdzenie tego projektu przez WZC.

   Do tych uwag odnieśli się P. Dyrektor i Prezes Grzelak mówiąc m.in. o dużych kosztach bieżącego utrzymania instalacji elektronicznej, a także o symbolicznym wymiarze Tablicy w przestrzeni szkolnej i miejskiej. Zgromadzeni zwrócili uwagę na brak możliwości i celowości akceptacji przez WZC w tej sytuacji, a także wyrazili akceptację projektu.

   Przewodniczący poprosił o zatwierdzenie następującego porządku obrad zgodnie z zapisami zawartymi w Zawiadomieniu.

   W wyniku głosowania jawnego WZC przyjęło porządek obrad: 23 głosami za, 0 głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się.

  Merytoryczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w 2020 r. przedstawił Prezes Grzelak. Sprawozdanie Finansowe Towarzystwa za 2020 r. zaprezentował kol. Gierwatowski. Dodatkowo – zgodnie z wnioskami z WZC w 2018 r. – kol. Gierwatowski omówił wpływy i wydatki Towarzystwa.

   W tym miejscu o głos poprosił Starosta Krzysztof Rymuza, będący członkiem Towarzystwa.

   Starosta poinformował o dochodzących do niego wiadomościach o niesnaskach i podziale środowiska Zaniaków. Przekazał mocną sugestię dotyczącą połączenia sił przy okazji obchodów 100-lecia. Zasugerował wręcz „wybaczenie i prośbę o wybaczenie”. Na pytania z sali dotyczące szczegółów i osób zaangażowanych Starosta nie odpowiedział, wyjaśniając że nie chce wdawać się w sprawy personalne, a najważniejsze jest doprowadzenie do jedności. Pan Starosta wyraził przekonane, że wspólnie łatwiej uzyskalibyśmy środki na realizację obchodów 100-lecia. Po zakończeniu wypowiedzi pan Starosta opuścił WZC, nie udzielając dodatkowych wyjaśnień.

   Po tym wystąpieniu powróciliśmy do realizacji programu WZC.

   Ocenę Komisji Rewizyjnej dotyczącą danych zawartych w sprawozdaniach i działania Zarządu w 2020 r. przedstawił kol. Jurek Blancrd Członek Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna nie zgłosiła uwag do Sprawozdania finansowego, zawarła jednak przedstawioną już wcześniej opinię na temat Tablicy.

   Ta wypowiedź spowodowała powrót dyskusji i odejście od programu. Pan Prezes w celu uspokojenia atmosfery zwrócił się do WZC o ustalenie daty kolejnego WZC w tym roku, na którym dokonano by wyłonienia nowych władz Towarzystwa. Terminy proponowane przez osoby z Sali, m.in. 29.10., nie zyskały uznania zgromadzonych. W tej sytuacji kol. Kinga Mućka zawnioskowała o przesunięcie wyborczego WZC na przyszły rok (nie później niż do 30 września) z uwagi na nieprzewidywalna sytuację pandemiczną i związane z nią obostrzenia. Dodatkowo kol. Mućka zauważyła, że wydłużenie kadencji pozwoli Zarządowi na dokończenie prac związanych ze 100-leciem Szkoły, które są opóźnione w związku z pandemią.

    Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę nr 1 w sprawie akceptacji Sprawozdania Finansowego Towarzystwa oraz Merytorycznego Sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa w 2020 r. W wyniku głosowania uzyskano następujące wyniki: 22 głosy za, 0  głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.

   W wyniku głosowania WZC zaakceptowało Sprawozdanie Finansowe Towarzystwa oraz Merytoryczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Towarzystwa w 2020 r., udzielając tym samym absolutorium Zarządowi Towarzystwa za działalność w 2021 r.

   Kolejno zagłosowano nad Uchwalą nr 2 w sprawie akceptacji Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, osiągając wyniki: 21 głosów za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących się.

   W wyniku głosowania WZC zaakceptowało Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, udzielając tym samym absolutorium dla działalności Komisji Rewizyjnej.

   Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie Uchwały nr 3 dotyczącej wniosku o przesunięcie sprawozdawczego WZC nie później niż do 30 września 2022. Wyniki głosowania to: 20 głosów za, 2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący się.

   W wyniku głosowania WZC podjęło decyzję o przesunięciu wyborczego WZC na 2022 rok – nie później niż do 30 września.

   Kolejny punkt, dotyczący obchodów 100-lecia został omówiony już wcześniej. Jako uzupełnienie wcześniejszych wypowiedzi pani Dyrektor omówiła sytuację z nowym Stowarzyszeniem. Pomimo licznych prób kontaktu ze strony nowego stowarzyszenia, p. Dyrektor nie była w stanie ustalić władz tego stowarzyszenia. Zgłaszane propozycje przez to stowarzyszenie miały charakter roszczeniowy i nie wnosiły nic konstruktywnego.

   Na koniec obrad powróciła jeszcze kwestia druku wydawnictwa okolicznościowego na 100-lecia Szkoły. Kol. Malczyk pozyskał ok. 59 tys. z Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa, jednak nie podjął realizacji wydawnictwa, licząc na opracowanie będące w gestii p. Dyrektor. Z kolei p. Dyrektor nie może zaakceptować druku przez Książnicę Pruszkowską. Sprawa ma być omawiana na spotkaniu u Starosty, na które Towarzystwo nie zostało zaproszone. Głosy z Sali wyrażały wątpliwości co do sensu i skuteczności tego działania, bowiem Fundusz Obywatelski podlega gestii Prezydenta Miasta Pruszkowa, a nie Starosty Pruszkowskiego.

   Ponieważ nie zostały podniesione inne tematy i nie zgłoszono żadnych wniosków, Przewodniczący zamknął WZC.

Zarząd Towarzystwa

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty