Członkowie Towarzystwa co roku spotykają się na Walnym Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za poprzedni rok, wysłuchania sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w poprzednim roku, a także udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za działania w tym okresie. Oczywiście WZG może nie zatwierdzić Sprawozdania Finansowego, a także nie udzielić skwitowania.

WZC jest również okazją do podjęcia innych decyzji przez Walne, a także porozmawiania o dokonaniach i wytyczenia kierunków pracy Towarzystwa. Zwyczajowo Walne odbywa się w na przełomie I i II kwartału (zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego musi być dokonane do 30 czerwca).

W tym roku zwołanie i przeprowadzenie Walnego w II kwartale napotkało trudności związane z pandemią. Z jednej strony była to obawa o zdrowie naszych członków, w znacznej części należących do grupy podwyższonego ryzyka, z drugiej zaś ograniczenia dotyczące zgromadzeń.

W efekcie, aby dochować wydłużonego terminu zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego, Zarząd Towarzystwa zwołał Walne na 25 września br. Trudno nie zauważyć, że termin ten nie koniecznie uznać należy za bezpieczniejszy niż np. czerwcowy. Jednak takiego rozwoju sytuacji nie można było przewidzieć, zwłaszcza opierając się o oficjalne prognozy.

Ponieważ termin Walnego w dalszym ciągu wiązał się z ryzykiem, Zarząd dla jego ograniczenia tj. zmniejszenia ryzyka zarażenia członków Towarzystwa, jak również zapewnienia bezpieczeństwa Szkoły i uczniów, zdecydował o zmianie miejsca Walnego – tym razem spotkaliśmy się poza Szkołą, a konkretnie w Oranżerii Muzeum Hutnictwa Starożytnego w Parku Potulickich w Pruszkowie.
Przewidując problemy z kworum Zarząd wyznaczył dwa terminy: pierwszy termin na godz. 17,00 oraz drugi termin na godz. 17,30. Tryb taki pozostaje w zgodzie z zapisami § 14 ust. 4 Statutu Towarzystwa.

Tuż po godz. 17,00 zebranych Członków Towarzystwa przywitał Prezes Zarządu Towarzystwa kol. Cezary Grzelak. Prezes przypomniał o konieczności dochowania obowiązujących w czasie pandemii koronawirusa rygorów epidemiologicznych oraz poinformował o przesunięciu rozpoczęcia Walnego na drugi termin, w związku z brakiem kworum.

O godz. 17,30 kol. Grzelak ponownie przywitał zgromadzonych, przypomniał o konieczności dochowania obowiązujących w czasie pandemii koronawirusa rygorów epidemiologicznych i zarządził rozpoczęcie Walnego w II terminie. Prezes wyjaśnił przyczynę zmiany miejsca odbycia WZC z sal Szkoły na Oranżerię w Muzeum Hutnictwa Starożytnego.

Następnie dopełniono warunków formalnych umożliwiających przeprowadzenie WZC. I tak: wybrano Przewodniczącego Zgromadzenia – został nim kol. Cezary Grzelak (jedyna zgłoszona kandydatura), wybrano Sekretarza – została nim kol. Barbara Ratyńska (jedyna zgłoszona kandydatura) oraz członków Komisji: Skrutacyjnej (Kinga Mućka – Przewodniczącą oraz Jacek Dobrowolski i Jacek Kaczanowski) i Uchwał i Wniosków (Narcyza Janik – Przewodnicząca oraz Lucyna Piotrowska). W WZC wzięło udział 25 członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania, co stwierdziła Komisja Skrutacyjna. W tym miejscu wspomnieć warto, iż jeden z absolwentów Szkoły, członek honorowy Towarzystwa, który do tej pory nie korzystał z możliwości wpływu na sprawy Towarzystwa poprzez udział w głosowaniu, wpłacił składkę i uzyskał, zgodnie ze Statutem, możliwość głosowania na WZC. Może sytuacja ta, jako działanie zgodne ze Statutem, nie zasługiwałaby na podnoszenie, gdyby nie przypadek innego absolwenta członka honorowego, który obraził się na Towarzystwo za „odebraniu praw nabytych” i podważa kompetencje WZC do przyjęcia takiego zapisu w Statucie Towarzystwo. Ta sprawa ma ciąg dalszy, tym razem w sądzie.

Sprawozdanie Finansowe (sporządzone przez Kancelarię Podatkową Renaty Smoleń) oraz Sprawozdanie merytoryczne Zarządu i Sprawozdanie Kasowe przedstawił kol. W. Gierwatowski. Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. A. Malczyk. Komisja Rewizyjna nie zgłosiła zastrzeżeń do Sprawozdania Finansowego oraz pozostałych sprawozdań i wniosła o udzielenie absolutorium Zarządowi. Z Sali zgłoszono uwagi dotyczące niedostatecznego wyeksponowania w Sprawozdaniu merytorycznym Zarządu poziomuj środków uzyskanych z granatów. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 r. przedstawiła kol. Irena Horban Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Kol. Irena zawnioskowała o udostępnienie Komisji Rewizyjnej protokołów z posiedzeń Zarządu. Prezes Zarządu stwierdził, że co prawda Statut nie nakłada takiego obowiązku na Zarząd, jednak Zarząd nie widzi przeszkód.

WZC podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2019 rok (łącznie ze Sprawozdaniem merytorycznym Zarządu oraz Sprawozdaniem kasowym) 25 głosami na 25 uprawnionych do głosowania. W kolejnej uchwale WZC zatwierdziło Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 23 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących się.

Następnie WZC zajęło się odwołaniem kol. Zdzisława Ostrzyckiego od Uchwały nr 4 Zarządu Towarzystwa z 2018 r., która pozbawiła go członkostwa w Towarzystwie. Kol. Ostrzycki odwołał się od Uchwały nr 4/2018 Zarządu do WZC zgodnie z zapisem § 12 ust. 2 Statutu Towarzystwa. Przewodniczący wyjaśnił, że odwołanie kol. Ostrzyckiego zostało przekazane przez Zarząd do decyzji WZC obradującego w dniu 15 czerwca 2019 r. Z uwagi na niezależne od Towarzystwa skrócenie czasu obrad, WZC przegłosowało przesunięcie rozpatrzenia odwołania kol. Ostrzyckiego na kolejne WZC. Zgodnie z tą uchwałą WZC zajęło się odwołaniem kol. Ostrzyckiego.

Na prośbę kol. Ostrzyckiego jego odwołanie odczytał kol. Grzelak. Następnie Przewodniczący poprosił kol. Ostrzyckiego o ewentualne uzupełnienie. Kol. Ostrzycki w swoim wystąpieniu zgłosił pretensje, że nie został powiadomiony o prowadzonym postępowaniu pozbawienia go członkostwa w Towarzystwie i nie poproszono go o złożenie Zarządowi wyjaśnień powodów swojego zachowania.

Sprawa wywołała burzliwą i niesterowalną dyskusję. Trudno dokładnie zrelacjonować dyskusję, toteż opisujemy dłuższe i odpowiedzialne wypowiedzi.

Kol. Irena Horban poruszyła niepokojącą sprawę zaistnienia w Towarzystwie w ostatnim czasie konfliktów, których nie było od 35 lat istnienia naszego stowarzyszenia. Z wypowiedzi zebranych wynikało, że konflikty zaczęły się od sprzeciwu kol. Marka Prędoty wobec braku w Statucie zapisu dotyczącego Sądu Koleżeńskiego i poróżnienie przez niego naszej społeczności. Przewodniczący zwrócił uwagę na fakt, iż kol. Prędota przez wiele lat sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Towarzystwa i w tym czasie nie zgłaszał wniosków dotyczących potrzeby powołania Sądu Koleżeńskiego, a zmiany w Statucie uchwalono zdecydowaną większością głosów.

Niektórzy koledzy przyznali słuszność Zarządowi w sprawie kol. Ostrzyckiego, bo w swej decyzji Zarząd bronił dobrego imienia naszego stowarzyszenia, koniecznego do dalszego dobrego funkcjonowania Towarzystwa. Kol. Blancard członek Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę, że przy podejmowaniu decyzji o pozbawieniu członkostwa kol. Ostrzyckiego, Zarząd postępował zgodnie ze Statutem, choć być może należało bardziej kierować się zasadami koleżeńskości.

Dyskusja zrobiła się na tyle gorąca i żywiołowa, że Zarząd nie zdołał przedstawić uzasadnienia uchwały nr 4/2018.
W tej części do dyskusji włączył się kol. Paweł Makuch zwracając uwagę, że brak polubownego załatwienia sprawy wyraźnie zmniejsza szanse Towarzystwa na pozyskanie młodych do działalności oraz utrzymaniu przychylnej opinii środowiska, co jest szczególnie ważne w związku ze zbliżającymi obchodami 100-lecia Szkoły. Kol. Makuch zaapelował o polubowne załatwienie sprawy.

Kolejno pojawiły się głosy nawołujące do załatwienia sprawy po koleżeńsku z uwagi na łączącą nas wszystkich więź wychowanków i absolwentów jednej Szkoły, wieloletnią znajomość. Dyskutanci, świadomi tego, że wszyscy popełniamy błędy, zaproponowali próbę wybaczenia koledze Ostrzyckiemu i nie pozbawiania go członkostwa w Towarzystwie.

Z Sali padły pytania do kol. Ostrzyckiego, czy chce być członkiem naszego Towarzystwa, czy też działać na jego szkodę? Po dłuższym namyśle kol. Ostrzycki udzielił odpowiedź twierdzącą. Przewodniczący WZC zarządził głosowanie odwołania kol. Ostrzyckiego od decyzji Zarządu.

W głosowaniu jawnym osiągnięto wynik: 20 głosów za przyjęciem odwołania, 3 głosy przeciw, przy 2 glosach wstrzymujących się. Oznacza to, że kol. Ostrzycki pozostaje członkiem Towarzystwa.

Można uznać, że członkowie Towarzystwa zdali bardzo ważny egzamin z koleżeńskości i umiejętności wybaczania. Czy wszyscy biorący udział w tym zdarzeniu wyciągną z niego właściwe wnioski, przekonamy się z pewnością niebawem. Z wydarzeniem tym wiąże się jeszcze jedna istotna sytuacja, ale o tym poinformujemy w następnym materiale.

Kolejno WZC podjęło Uchwałę nr 4/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Towarzystwa za działalność w 2019 r., 25 głosów za przy 25 biorących udział w głosowaniu oraz Uchwałę nr 5/2020 w sprawie udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej za działalność w 2019 r., 22 głosy za przy 3 głosach wstrzymujących się.

W ostatniej części spotkania Przewodniczący przedstawił krótką informację nt. przygotowań do obchodów 100-lecia Szkoły w 2021 r. Towarzystwo prowadzi przygotowania razem ze Szkołą. Najważniejsze prowadzone aktualnie projekty to: tablica z nazwiskami wszystkich naszych dyrektorów, profesorów, absolwentów oraz pracowników administracyjnych od  1921 r. do 2021 r. oraz monografia Szkoły.

Planowane jest też utworzenie Muzeum Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Kol. Barbara Ratyńska poprosiła zebranych o przynoszenie do Szkoły wszelkich pamiątek związanych ze Szkołą i uczniami oraz profesorami. Padła propozycja, żeby w obecnym czasie trwania pandemii korona wirusa umieścić te eksponaty na stronie internetowej Towarzystwa.
Po uzyskaniu potwierdzenia, że program został wyczerpany i nie ma więcej spraw do omówienia, Przewodniczący uznał WZC Towarzystwa za zakończone.

Jak zwykle po oficjalnym zakończeniu Walnego na końcowe rozmowy, poza protokołem, pozostaje część obecnych, którzy chcą coś jeszcze usłyszeć i coś jeszcze powiedzieć. Rozmowy takie, prowadzone w mniejszych grupach i bez zbędnego napięcia, pozwalają dokonać ciekawych ustaleń. Tak było i tym razem. Był to wniosek o częstsze informowanie o działaniach prowadzonych przez Zarząd, a także wobec Towarzystwa, w toku tych działań, a nie dopiero po ich realizacji. Zarząd wniosek przyjmuje i już niebawem postaramy się to nadrobić publikując nawet wstecznie istotne dla Towarzystwa informacje.

Zarząd Towarzystwa

Strona 100 lecia Zana
Logo 100 lecia
Strona Liceum

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 50 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki
Dokumenty