Wyniki wyszukiwania dla zapytania „o nas

HISTORIA TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW,
LICEUM IM. TOMASZA ZANA W PRUSZKOWIE

Akt Organizacyjny

Propozycję utworzenia Koła Absolwentów naszej Szkoły zgłosił kol. Leon Kalinowski na I Zjeździe Absolwentów, jaki odbył się w czerwcu 1961 roku. Dopiero jednak uczestnicy II Zjazdu, zorganizowanego w 1981 roku z okazji jubileuszu 60-lecia Szkoły, podjęli uchwałę utworzenia Towarzystwa Absolwentów Liceum i Gimnazjum im. Tomasza Zana. Zamiar ten spotkał się z poparciem ówczesnego dyrektora naszej Szkoły, prof. Stefana Gierwatowskiego, który zaangażował się w realizację tego przedsięwzięcia, wspomagał organizatorów i po zarejestrowaniu Towarzystwa współpracował z jego Zarządem. Wprowadzony w Polsce, w grudniu 1981 roku stan wojenny, w znacznym stopniu utrudniał powstanie naszej organizacji, ale Koledzy z Komitetu Założycielskiego nie zrażali się przeciwnościami. Wielkim wkładem pracy wykazał się Kol. Franciszek Kwasiborski, przy utworzeniu Statutu Towarzystwa Absolwentów. Dopiero w lutym 1984 roku oficjalnie zarejestrowano je w Urzędzie Miasta Pruszkowa pod nazwą Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana. Jego założycielom przyświecało hasło : „Ze Szkołą i dla Szkoły”, jednak podstawowym, statutowym naszym działaniem jest integracja absolwentów i podtrzymywanie więzi ze Szkołą. Pierwsze zebranie Towarzystwa odbyło się w grudniu 1984 roku z udziałem władz naszego miasta i przedstawicieli Kuratorium Oświaty, a także całego grona nauczycielskiego i licznie przybyłych absolwentów.

Wtedy został wybrany Zarząd w składzie:

 • Prezes – Andrzej Gmoch,
 • Wiceprezesi – Franciszek Kwasiborski, Jerzy Blancard, Ryszard Matrzak
 • Sekretarz – Irena Horban,
 • Zastępca sekretarza – Zofia Chmurowa
 • Skarbnik – Krzysztof Orliński,
 • Zastępca skarbnika – Narcyza Janik

Na tym spotkaniu miało miejsce bardzo ważne dla „Zaniaków” wydarzenie : wniesiono na salę nowy Sztandar Szkoły, którego powstanie jest osobistą zasługą Pana profesora Stefana Gierwatowskiego. Radość zebranych była wielka, bo pierwszy Sztandar, istniejący od 1925 roku, to jest od roku pierwszej matury u „Zana”, został zniszczony podczas okupacji niemieckiej. Poddany renowacji jest do dziś przechowywany w Szkole z wielką starannością

JAK DZIAŁA TOWARZYSTWO ABSOLWENTÓW

Zgodnie ze Statutem zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie na 5-letnią kadencję i składa się z 9 osób:

 • prezes i 3 wiceprezesów
 • sekretarz
 • skarbnik
 • 3 członków zarządu
 • w skład zarządu wchodzi też aktualny dyrektor Liceum

Zebrania zarządu odbywają się w co drugi wtorek każdego miesiąca w naszej Szkole o godzinie 18.00 na III piętrze.

Dla sprawniejszej działalności zarząd powołuje sekcje specjalistyczne.

Do istniejących w poprzedniej kadencji, wybrany 18 listopada na Walnym Zebraniu zarząd powołał nową sekcję do spraw promocji.

I tak w ramach naszego Towarzystwa działa 5 sekcji

 • Socjalna
 • Historyczna
 • Literacka
 • Kulturalna
 • Promocji

Od 2003 roku mamy w miejscowej gazecie „Podwarszawskie Życie Pruszkowa” stałą rubrykę, zatytułowaną „Była u Zana”. Zamieszczamy w niej wspomnienia absolwentów z lat spędzonych w naszej Szkole, wspomnienia profesorów w niej wykładających, a także bieżące informacje o działalności Towarzystwa.

Co 5 lat, na kolejne jubileusze Szkoły organizujemy razem z dyrekcją, Zjazdy Absolwentów. Takich Zjazdów było już siedem

I Zjazd – z okazji 40-lecia istnienia Gimnazjum i Liceum im. T. Zana odbył się w 1961 roku – to wtedy powstała propozycja utworzenia Koła Absolwentów Zana.

II Zjazd – zorganizowany na 60-lecie Szkoły w 1981 roku, na nim podjęto uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia Absolwentów. Z okazji tego Zjazdu absolwenci ufundowali dwie tablice: jedną, upamiętniającą uczniów i profesorów naszej Szkoły, którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej. drugą, poświęconą bohaterskiej postaci naszego profesora, Bohdana Zielińskiego, założyciela i dyrektora Tajnych Kompletów Nauczania podczas okupacji niemieckiej. Dla uczczenia tego jubileuszu została tez napisana przez prof. Aleksandrę Gruszczyńską-Grzymską, kol. Zofię Chmurową i kol. Danutę Kwiatkowską, historia Gimnazjum i Liceum Tomasza Zana w latach 1925-1980. Opracowanie to zostało wydane w „Przeglądzie Pruszkowskim” (zeszyt nr 1, 1981r.) dzięki pomocy Pruszkowskiego owarzystwa Kulturalno-Naukowego.

III Zjazd – w 1986 roku upamiętnił jubileusz kształcenia młodzieży w naszej Szkole nieprzerwanie, przez 65 lat, bo nawet w czasie działań wojennych zorganizowano tajne nauczanie, w ramach którego oprócz zajęć szkolnych odbywały się też egzaminy maturalne. Wymagało to niemało odwagi grona nauczycielskiego jak i uczącej się młodzieży, gdyż jak wiemy, okupant niemiecki zamknął między innymi wszystkie szkoły średnie ogólnokształcące a za nauczanie groziły liczne represje.

IV Zjazd – odbył się w 1991 roku dla uczczenia 70-lecia istnienia naszej Szkoły.

Wydaliśmy wspomnienia naszych nauczycieli i absolwentów w „Przegladzie Pruszkowskim” (zeszyt nr 1 1991r.) i znowu pomogło nam Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe.

V Zjazd – w 1996 roku święcił obchody 75-lecia działalności oświatowej Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana. Z tej okazji Towarzystwo Absolwentów ufundowało tablicę ku czci naszych profesorów, małżeństwa, Stanisławy i Leona Ostrowskich. Stanisława uczyła w naszej Szkole od chwili jej powstania, t. j. od 1921 roku, wybitna polonistka, obdarzona wielkim talentem pedagogicznym, wykształciła wielu znanych w Polsce ludzi pióra. Z okazji Zjazdu wydano reprint publikacji autorstwa Stanisławy Ostrowskiej p. t. „Zan”, przedstawiającej osobowość patrona naszej Szkoły, jego działalność i twórczość. Leon, matematyk, dyrektor naszego Liceum przed II Wojną Światową. W czasie wojny działał we władzach Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Z okazji tego zjazdu została umieszczona w „Przeglądzie Pruszkowskim” (zeszyt nr 2 1996r.) historia rodziny Ostrowskich opracowana przez syna naszych pedagogów, Juliusza.

VI Zjazd – to 80 rocznica powstania Szkoły, odbył się w październiku 2001 roku. Ten jubileusz Towarzystwo Absolwentów upamiętniło okolicznościowym znaczkiem, a także przy współpracy Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego, specjalnym wydaniem zeszytu „Przeglądu Pruszkowskiego”, poświęconego w całości historii Gimnazjum i Liceum Tomasza Zana w Pruszkowie.

popiersie Tomasza ZanaVII Zjazd – zorganizowany w październiku 2006 roku, to już 85-lecie naszej Szkoły. Podczas uroczystości otwarcia Zjazdu dokonano odsłonięcia popiersia naszego patrona, Tomasza Zana. Powstało ono dzięki pomocy władz lokalnych , sponsorów i ofiarności Kolegów, ale przede wszystkim dzięki wielkiemu zaangażowaniu i determinacji Zarządu Towarzystwa Absolwentów, którego działania w tym kierunku nie można przecenić. Na pomnik patrona naszej Szkoły my, absolwenci czekaliśmy wiele lat, bo już w Statucie Towarzystwa, a więc od 1984 roku istnieje zapis w Rozdz. II & 6 p. 8 o gromadzeniu funduszy na pomnik Tomasza Zana.

Z okazji tego jubileuszu wydaliśmy publikacje p. t. „My – Zaniacy”, na łamach której nasi absolwenci przedstawili swoje dokonania życiowe, kariery zawodowe. W rozdziale tej książki „Zan przez pokolenia” znalazły się rodziny, których członkowie w ciągu kilku pokoleń uczęszczali do Zana, są jego absolwentami. Nie pominęliśmy też Kolegów, którzy odeszli. Nadesłane o nich prace pisane przez rodziny, czy przyjaciół umieściliśmy w rozdziale „Odeszli…Niezapomniani…”

Towarzystwo Absolwentów corocznie funduje nagrody najlepszym maturzystom i wręcza je na uroczystości zakończenia roku szkolnego. W ramach integracji naszego środowiska spotykamy się dwa razy w roku : z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. W okresie Święta Zmarłych odwiedzamy groby naszych profesorów i absolwentów..

Swój jubileusz miało także Towarzystwo Absolwentów, które w 2004 roku świętowało 20-lecie istnienia. Z tej okazji zorganizowaliśmy spotkanie z władzami miasta i gronem nauczycielskim, a bogata część artystyczna była wykonana przez nasze Koleżanki i Kolegów. Była też wystawa dokonań absolwentów Zana w różnych dziedzinach : medycyny, architektury, nauk ścisłych, malarstwa, rękodzieła, literatury i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Naszą rocznicę upamiętniliśmy wydaniem zbioru wierszy autorstwa absolwentów p. t. „Zaniacy z poezją pod rękę”

Zapraszamy wszystkich Absolwentów. Wstępujcie w szeregi naszego Towarzystwa.
Ułatwi to Wam odnowienie szkolnych przyjaźni.
Więcej nas, to więcej inicjatyw, bardziej urozmaicona działalność naszej organizacji.

Choroba Pani Profesor Ireny Horban

Dotarła do nas wiadomość, że w dniu dzisiejszym Pani Prof. Irena Horban przechodzi operację.

Pani Irena – HISTORIA naszego Towarzystwa: współzałożycielka i wieloletnia, powiedzieć można stała, Członkini władz – aktualnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Pani Ireno jesteśmy z Panią! Życzymy zdrowia i prosimy o szybki powrót do aktywności – czeka nas wiele wyzwań.

Członkowie i Sympatycy Towarzystwa

SUPER DZIADEK, CZYLI  ANDRZEJ „BILU” NOWAK- CHŁOPAK ZE ŻBIKOWA

Mój dziadek był normalnym chłopcem, który urodził się po wojnie i mieszkał z rodzicami w Pruszkowie.

W szkole dużo bardziej od nauki interesował go sport. Początkowo, jak wszyscy chłopcy w jego wieku, fascynował się piłką nożną. Później zaczął chodzić na treningi hokeja. Tam odkrył jego talent i potencjał wybitny trener Andrzej Gmoch. Tak w 1959 r. mój dziadek rozpoczął swoją sportową przygodę z koszykówką.

Już w 1961 roku, zaledwie po dwuletnim szkoleniu w klubie, jako 15 latek został powołany do reprezentacji Polski juniorów, gdzie odnosił wiele sukcesów. Wraz z kadrą brał udział w pierwszych Mistrzostwach Europy Juniorów w Bolonii. Później został zawodnikiem pierwszoligowego zespołu Kolejowego Klubu sportowego „Polonia” Warszawa, który reprezentował przez 15- ligowych sezonów. „Bilu” przez wiele lat swojej gry należał do czołowych strzelców ligi. Był także 36-ciokrotnym reprezentantem Polski.

Po zakończeniu kariery zawodnika sam został trenerem. W 1977 r. przez krótki czas wspierał rodzimy klub i występował w barwach Znicza Pruszków, łącząc funkcje zawodnika i trenera w Polonii Warszawa. Kolejne lata to prowadzenie drużyn koszykarek i koszykarzy „Polonii”. Następnie był trenerem reprezentacji Polski juniorów i juniorek. W 1991r. jako II trener (I -Arkadiusz Koniecki) reprezentacji seniorów wraz z drużyną zajął VII miejsce na Mistrzostwach Europy w Rzymie. Wtedy właśnie miał przyjemność być na audiencji u Papieża Jana Pawła II, który był zapalonym kibicem koszykówki i pamiętał dziadka jako wspaniałego gracza, którego podziwiał na parkiecie.

Dziadek zdobył również tytuł w plebiscycie „Najpopularniejszy trener Warszawy roku 1994”- po zdobyciu srebrnego medalu Mistrzostw Polski Kadetów. W sezonie 2000/01 odniósł kolejny sukces. Wraz z drużyną HOOP Pruszków zdobył III miejsce w Polsce. Teraz uczy w Gimnazjum nr 30 im. K. Pułaskiego w Warszawie. Zaszczepia swoją miłość do koszykówki kolejnym pokoleniom.

W sporcie osiągnął bardzo wiele dzięki ciężkiej pracy, trenerom oraz mojej babci Basi, która wspierała go (i nadal wspiera) zarówno w chwilach zwycięstw, jak i porażek.

Dziadek „Biluś” nigdy się nie poddaje i zawsze dąży do celu. Jako Jego wnuczka staram się Go naśladować.

                 Magdalena Jodłowska, uczennica klasy 6a

Na zdjęciach: autorka z dziadkiem

W piątkowy wieczór 17 listopada br. mieliśmy – tzn. wychowankowie z klasy XI c rocznika 1966 – sympatyczne spotkanie w domu Wojtka Anterszlaka, bratanka naszej Profesor historii Marii Kazimiery Anterszlak. Dodajmy, iż w tym samym domku w Podkowie Leśnej Profesor mieszkała. Celem spotkania – oprócz zawsze miłych wspomnień – było ustalenie, jakimi pamiątkami po naszej historyczce dysponujemy, a to w celu przygotowania materiału do małej/dużej? publikacji. Ze wzruszeniem przeglądaliśmy pamiątkowy album fotograficzny, zawierający cenne fotografie-dokumenty, zostaną one na pewno wykorzystane i udostępnione ogółowi Zaniaków. Zebrani umówili się ponadto do spisania wspomnień osobistych –także do wykorzystania w publikacjach. W dyskusji jaka się wywiązała szeroko omówiliśmy poczynania kolegów przy ratowaniu szkoły, jako szkoły, a także ratowania pamiątek – w tym fragmentów malowideł Sali Pompejańskiej.

Adam St. Trąbiński

Foto. W. Anterszlak

Logo Towarzystwa

Współpraca

Zapraszamy do współpracy

Koleżanki i Koledzy Aby stać się członkiem Towarzystwa wystarczy po zapoznaniu się ze statutem wypełnić deklaracje członkowską i wysłać ją na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt z nami. Składka członkowska wynosi 30 złotych rocznie.

Kontakt

Niezbędne linki

Dokumenty